2010/01/09

தை...

இரும்பு முனையில்
ஈழத் தமிழர்கள்
கரும்பு முனையில்
இந்தியத் தமிழர்கள்.

No comments:

Post a Comment