2010/01/17

?

இருள் பெருகிய
எனது அநேக
இரவுகளில்
மெதுவாய் என்னை
விழுங்கிக்கொண்டிருக்கிறது
தனிமையும்
உனது நினைவுகளும்.

2010/01/09

தை...

இரும்பு முனையில்
ஈழத் தமிழர்கள்
கரும்பு முனையில்
இந்தியத் தமிழர்கள்.