2009/01/24

கிளிஞ்சல்களாய்...

பெண்ணை சிப்பியென
நினைத்ததனால்
பெருமை கொண்டேன்
ஆண்மகனை

முத்துக்களை மட்டும்
பறித்துவிட்டு
கிளிஞ்சல்களாய்
ஆக்கினீரே!

தனிமை

அடர்ந்த காடு
பாதங்கள் உரசுகையில்
இலையின் சத்தம் .

சர்வர்

எல்லா இலைகளும்
எச்சிலான பிறகுதான்
இவர்களின் இலைகள்
துளிர்கின்றன ...

2009/01/20

முதல் காதல்


மீசை வைத்த
பாரதியை
காதலித்தேன்

மீசை
முளைக்காத
வயதில்...