2009/05/20

பிரிவு!!!

பற்றிய கரங்கள்
விட்டுச் சென்றன
உன் ரேகைகள்
என்னிடத்தில் ...

2009/05/19

சமர்ப்பணம்


தீப்பந்தங்களை
எரிய விட்டுத்தான்
தீக்குச்சி
அணைந்து போகிறது

Haiku... (Japanese)

真夏の暑さ
人山の中
紙が歌

தமிழில்...

கோடை வெயில்
கூட்டத்தின் நடுவில்
காகிதத்தின் சத்தம்.

2009/05/18

இழப்பு


ஈன்ற பிள்ளை இழந்தோம்
துயர் நீக்கிய கணவன் இழந்தோம்
மரம் இழந்தோம் தென்றலும் இழந்தோம்
வீடு இழந்தோம் உறவு இழந்தோம்
பசி இழந்தோம் தூக்கம் இழந்தோம்
கை இழந்தோம் கால் இழந்தோம்
நேசம் இழந்தோம் தேசமும் இழந்தோம்
வயிறும் உயிரும்
இழக்கமுடியாமல் இருக்கிறோம்
அ(கதி)டிமைகளாய் !!!