2011/03/03

????

வெயில் விட்டுச்சென்ற
நிழல் போல்
உன் ஞாபகங்கள்.

????

அவன் வருகிறான்.
அருகில் அமர்கிறான்.
நிற்கிறான்.
செல்கிறான்.
மீண்டும் வருகிறான்.