2011/03/03

????

வெயில் விட்டுச்சென்ற
நிழல் போல்
உன் ஞாபகங்கள்.

No comments:

Post a Comment