2011/03/03

????

வெயில் விட்டுச்சென்ற
நிழல் போல்
உன் ஞாபகங்கள்.

????

அவன் வருகிறான்.
அருகில் அமர்கிறான்.
நிற்கிறான்.
செல்கிறான்.
மீண்டும் வருகிறான்.

2011/01/10

????

வெகுநாட்களாகிவிட்டது
ஓர் இரவும்
ஒரு தனிமையும்
சிறு சோகமும்
கூடவே உன் அதீத முத்தமும்.