2011/01/10

????

வெகுநாட்களாகிவிட்டது
ஓர் இரவும்
ஒரு தனிமையும்
சிறு சோகமும்
கூடவே உன் அதீத முத்தமும்.