2011/03/03

????

அவன் வருகிறான்.
அருகில் அமர்கிறான்.
நிற்கிறான்.
செல்கிறான்.
மீண்டும் வருகிறான்.

No comments:

Post a Comment