2009/05/20

பிரிவு!!!

பற்றிய கரங்கள்
விட்டுச் சென்றன
உன் ரேகைகள்
என்னிடத்தில் ...

No comments:

Post a Comment