2009/05/18

இழப்பு


ஈன்ற பிள்ளை இழந்தோம்
துயர் நீக்கிய கணவன் இழந்தோம்
மரம் இழந்தோம் தென்றலும் இழந்தோம்
வீடு இழந்தோம் உறவு இழந்தோம்
பசி இழந்தோம் தூக்கம் இழந்தோம்
கை இழந்தோம் கால் இழந்தோம்
நேசம் இழந்தோம் தேசமும் இழந்தோம்
வயிறும் உயிரும்
இழக்கமுடியாமல் இருக்கிறோம்
அ(கதி)டிமைகளாய் !!!

No comments:

Post a Comment