2009/05/19

சமர்ப்பணம்


தீப்பந்தங்களை
எரிய விட்டுத்தான்
தீக்குச்சி
அணைந்து போகிறது

1 comment: