2009/01/20

முதல் காதல்


மீசை வைத்த
பாரதியை
காதலித்தேன்

மீசை
முளைக்காத
வயதில்...

No comments:

Post a Comment