2009/01/24

தனிமை

அடர்ந்த காடு
பாதங்கள் உரசுகையில்
இலையின் சத்தம் .

No comments:

Post a Comment