2009/02/10

நிழல்


நாம் பின்தொடர்வதும்
நம்மை பின்தொடர்வதுமான
ஒரு வேடிக்கை விளையாட்டு

3 comments: